Feu-vos-en soci

LA SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA (SCP)

És una societat científica, constituïda l’any 1984, com a filial de l’Institut d’Estudis Catalans, la màxima institució acadèmica de Catalunya.

Abraça les terres de llengua catalana, amb la seva diversitat.

Va néixer amb la voluntat d’aplegar els professionals i estudiosos de la pedagogia i els qui, dedicats a l’ensenyament, a la formació o a la intervenció per al desenvolupament personal, reflexionen i estudien científicament l’educació i la seva realització al país.

Us animem a que us feu socis i sòcies: aquí

Pedagogs.versió 7

FINALITATS

  1. Educació i ensenyament. Aportar coneixement per a una pràctica fonamentada, que respongui a les necessitats dels alumnes d’avui  i al seu progrés personal segons els usos socials i culturals.
  2. Renovació pedagògica. Analitzar els sistemes pedagògics del nostre entorn, parant especial atenció als assajats en terres de llengua catalana,  amb l’objectiu d’actualitzar-los i projectar-los a les necessitats educatives actuals.
  3. Recerca educativa. Col·laborar amb les institucions de recerca d’universitats o d’altres. Si cal, impulsar iniciatives en assumptes que no han estat atesos.
  4. Política de l’educació. Identificar assumptes de l’educació que demanen una decisió política. Aportar-hi fonamentació i alternatives. Elaborar informes i document que puguin ser útils per al Departament d’Ensenyament.

Mestres, professors, pedagogs, psicopedagogs, educadors socials, i també aquells professionals de l’educació que voleu aprofundir el coneixement de l’educació

  1. Formareu part d’una societat científica que fa front als assumptes de l’educació amb fonament, estudi compartit i iniciativa pròpia.
  2. Tindreu accés a continguts restringits al portal web i a participar en la xarxa social parcialment oberta als simpatitzants no associats.
  3. Rebreu directament les publicacions impreses de la SCP (Revista Catalana de Pedagogia i publicacions monogràfiques) i tindreu descompte en les publicacions de l’IEC.
  4. Tindreu gratuïtat o màxima reducció en el preu de les activitats, i reserva de plaça en les que tinguin aforament limitat.
  5. Podreu participar en l’organització d’activitats i de grups de treball.

TIPUS D’ACTIVITATS

Activitats acadèmiques: documents: Pedagogia i participació. Per una educació de qualitat (2002), Institució escolar i sistema pedagògic (2005), Declaració en relació amb les bases científiques, pedagògiques i socials de l’escola catalana i la immersió lingüística (2011). Jornades: Educar la dimensió religiosa humana (2003). Narracions i pedagogia (2006), Infància i TDAH (2013).

Activitats de recerca i grups de treball: Diccionari Enciclopèdic de Pedagogia (català i equivalències en sis llengües). Estudis sobre la recerca pedagògica. Selecció i recull de narracions catalanes del nostre patrimoni pel seu valor com a recurs pedagògic. Elaboració d’una prova de diagnòstic i pronòstic pedagògic de competència lingüística.

Publicacions: Revista Catalana de Pedagogia, en procés de canvi a format digital a la plataforma OJS, periodicitat semestral i edició impresa anual dels articles més rellevants. Llibres: Repensar la pedagogia, avui (Eumo,2001), i publicacions monogràfiques, entre d’altres, Narracions i Pedagogia (2006), Primavera Pedagògica (2011), totes disponibles en format digital en el Portal de Publicacions de l’IEC: http://publicacions.iec.cat.

ELS SOCIS

– Participen en les activitats de l’entitat i tenen dret de proposta i de vot en les assemblees.

– Poden manifestar la seva pertinença a la societat i acreditar-se amb el carnet corresponent de l’IEC,  vinculat a la Biblioteca de Catalunya.

– Els centres educatius, a més, tenen el dret de rebre assessorament en les qüestions en què la SCP és competent.

Tipus de socis

Personals: numeraris, emèrits,honorífics, protectors.

La quota anual de soci és de 40 euros. En el cas dels estudiants, queda reduïda a 20 euros anuals. Els socis emèrits i honorífics poden estar exempts de quota.

Institucionals: entitats, fundacions i centres educatius.

La quota anual és de 70 euros i dóna dret a tres persones de la institució a participar de les diferents activitats. Les institucions també poden ser sòcies honorífiques, a proposta dels membres de la SCP i prèvia aprovació en assemblea general dels socis.

ORGANITZACIÓ

La SCP té una junta de govern elegida per l’assemblea general de socis, amb una durada de quatre anys. La Presidència de l’IEC en designa un delegat. La Junta és integrada per la presidència, una o més vicepresidències, la direcció de publicacions, la secretaria, la tresoreria i les vocalies. L’òrgan sobirà de l’entitat és l’assemblea general, que es reuneix de manera ordinària una vegada l’any.

Hi ha delegacions personals a Girona, Tarragona i Lleida, i a altres ciutats dels Països Catalans on hi ha socis.

Per omplir els formularis cliqueu aquí

Destaquem

VI Seminari de la Revista Catalana de Pedagogia

VI Seminari de la Revista Catalana de Pedagogia

VI Seminari de la Revista Catalana de Pedagogia - Qualitat educativa en els processos de transformació   https://revistes.iec.cat/index.php/RC... En aquest seminari es van volen recollir contribucions que, des de la recerca o les experiències i en clau de...

Simposi Rosa Sensat, 150 anys del seu naixement

Simposi Rosa Sensat, 150 anys del seu naixement

Representants de la SCP, el president, Josep Serentill i Neus Lorenzo van participar ahir al Simposi de RosaSensat amb motiu dels 150 anys del sei naixement de la pedagoga La consellera, AnnaSimo va inaugurar l'acte commemoratiu, posant en valor el seu llegat i la...

IA com a oportunitat per transformar el model educatiu

IA com a oportunitat per transformar el model educatiu

La Intel·ligència Artificial (IA) és una oportunitat per transformar el model educatiu. Neus Lorenzo, vicepresidenta de la Societat Catalana de Pedagogia, va particiar en la trobada 'Educació i Intel·ligència Artificial', organitzat per IGNITE Copilot al Hub Social de...